Теоретскиот дел од возачкиот испит ги опфаќа прописите за безбедноста во сообраќајот во кои спаѓаат правилата за сообраќајот и патиштата, сообраќајните знаци и нивното значење и знаците кои ги даваат овластените лица кога вршат контрола и регулирање на сообраќајот.

Испитот се полага електронски и можете да се подготвувате на овој линк.